Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu, Trenčín

Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu, Trenčín

Jesenského 2
91101 Trenčín
IČO: 37918222

Informácie o inštitúcii Centrum pre rozvoj regiónov a aplikovaného výskumu, Trenčín

 

 

Portfólio služieb:

  • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  • vzdelávanie v rámci manažmentu
  • prieskum trhu a verejnej mienky
  • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • vydavateľská činnosť
  • organizovanie konferencií a verejných diskusií

Dištančné vzdelávnie

 

Moderné dištančné vzdelávanie možno charakterizovať predovšetkým ako prostriedok, ktorý sprístupňuje štúdium individuálnym študentom, ktorí nemôžu alebo nechcú absolvovať prezenčné vzdelávanie. Rozvoj moderného dištančného vzdelávania úzko súvisí so založením špecializovaných inštitúcií, ako sú britská Open University alebo nemecká FernUniversität Hagen. Záujem o túto formu výučby rastie priam exponenciálnym spôsobom aj v Slovenskej republike.


Twin region

 

V súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá.

 

Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte

 

Projekt svojím zameraním vychádza z Národného programu rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike a Návrhu stratégie rozvoja cestovného ruchu v SR do roku 2013, kde boli vo vzťahu ku kvalite služieb cestovného ruchu na Slovensku identifikované nasledovné slabé stránky: kvalita služieb CR nedosahuje požadovaný európsky štandard, existujú značné rozdiely v kvalite poskytovaných základných a doplnkových služieb CR, prejavuje sa jazyková bariéra zamestnancov a obyvateľstva, koncepčná príprava k rozvoju CR na všetkých úrovniach je rovnako, ako koordinácia na lokálnej a regionálnej úrovni  nedostatočná.

S kým môžete prísť do kontaktu?

E-mail: crr@crr.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit